Hitta på sidan

Projekt Kristinavägen

Kristinavägen är ett dagvattenprojekt som ska förbättra dagvattenhanteringen och trafiksäkerheten i centrala Lindesberg och skapa förutsättningar för positiv stadsutveckling. Huvudsyftet är att leda bort dagvatten för att minska risken för översvämning.

I projektet Kristinavägen ingår tre delar: Skolgatan, Kristinavägen och LOD-dammen. På den här sidan kommer vi att uppdatera löpande om vad som händer i projektet. Det första arbetet är på Skolgatan med start vecka 33.

Projektet i korthet

Hur ser det ut idag?

Centrala Lindesberg kring Flugparken fram till Frosths konditori avvattnas idag mot Loppholmarna genom en ledning som sträcker sig genom Åsen.

Söder Om Frosths konditori rinner dagvattnet till Fingerboäng och in i Lindessjön.

Eftersom Kristinavägen är något högre vid konditoriet kan det norra området enbart avvattnas genom ledningen mot Loppholmen och inte på ytan vilket begränsar kapaciteten.

Projektets syfte

Det finns två syften med projektet. Det första och viktigaste är att förbättra kapaciteten att avvattna området kring Flugparken för att undvika översvämningar i kringliggande fastigheter.

Andra syftet är att fördröja och rena vattnet för att leva upp till dagens krav på omhändertagande av dagvatten.

Framtida lösning

En lösning som har projekterats av konsultföretaget VAP går ut på att avvattna Kristinavägen via Skolgatan till en dagvattendamm, en så kallad LOD-damm, vid Loppholmarna.

Lösningen innebär:

 • En ny, kraftig dagvattenledning i både Kristinavägen och Skolgatan.
 • Att sänka Kristinavägen så att avvattning kan ske på ytan vid större nederbörd.
 • Att bygga en dagvattendamm vid Loppholmarna för att rena dagvatten från en del föroreningar.

I och med att Kristinavägen kommer att grävas upp ska gestaltningen och utformningen av vägen ses över. I samband med det görs en provavstängning under perioden 13 maj-15 juli. Avstängningen görs för att provtrycka trafikflödena genom stan. Del av Kristinavägen, mellan Bytesgatan och Skolgatan, stängs av för biltrafik.

 • Avstängning sker i söder från Flugparkens start, se vägmarkeringar på kartbild 1.
 • Avstängning sker i norr i höjd med bytesgatan, se kartbild 2.
 • Kristinavägen blir enkelriktad från Smedjegatan till Bytesgatan.
Kartbild med markering för avstängning på Kristinavägen, söder.Förstora bilden

Kartbild 1: Vägmarkering på Kristinavägen söder om Flugparken.

Kartbild med markering för avstängning på Kristinavägen, norr.Förstora bilden

Kartbild 2: Vägmarkering på Kristinavägen norr om Flugparken.

I och med att Kristinavägen kommer att grävas upp ska gestaltningen och utformningen av vägen ses över.

Övergripande tidsperspektiv

 • Gestaltning beslutades i kommunstyrelsen 19 december 2023 (se protokoll från kommunstyrelsen)
 • Upphandling och projektering för ombyggnation sker 2024
 • Genomförande av ombyggnation under 2025

Nuvarande förslag

Illustration över Kristinavägen och Flugparken, vy ovanifrån.

Illustration: Klara arkitekter.

Skiss på hur gestaltningen av Kristinavägen kan bli.Förstora bilden
Skiss på hur gestaltningen av Kristinavägen kan bli.Förstora bilden

Åtgärder för parkeringssituation

Identifierade viktiga åtgärder som alla aktörer kan göra för parkeringssituationen i stadskärnan.

 • Få ordning på otydliga parkeringsytor.
 • Tillskapa nya p-platser som förstärkning.
 • Genomlysa funktion och därefter parkeringsreglering så att
  den stämmer överens med det önskade flödet.
 • Öka nyttjandet av icke allmänna parkeringsytor – t.ex. parkeringshusen.
 • Verka för att boende och arbetande nyttjar andra parkeringsplatser än de som är avsedda för besökare.
 • Se över möjligheter för boendeparkeringar.
 • Kommunikativt bidra till att skapa en förståelse för möjligheter till parkering.
 • Möjliggöra och uppmuntra till andra transportsätt än bil.
Visionsbild över förslag på utformning av Kristinavägen.

Illustration: Klara arkitekter.

Visionsbild över förslag på utformning av Kristinavägen.Förstora bilden

Illustration: Klara arkitekter.

Frågor om gestaltningen

Torsten Blomé

Mark och exploateringsingenjör

0581 - 810 48

torsten.blome@lindesberg.se

Delprojekt 1 - Skolgatan är klart och avslutat.

Etapp 1 på Skolgatan gjordes under 2022. Då borrades det under Kungsgatan, ca 120 m, för ett dagvattenrör som senare ska mynna ut i en dagvattendamm - LOD-damm.

Årets arbete på Skolgatan var att förlänga röret från Skolgatan, se kartan, ut till Kristinavägen. Samtidigt byttes vattenledningen med tillhörande delar ut.

Under arbetet stängdes gatan av för trafik.

Kartbild som visar avstängningen på Skolgatan.Förstora bilden

Under åren 2010-2012 var det problem med översvämningar i centrala Lindesberg. Vid översvämningarna rann vattnet in i fastigheterna längs Kristinavägen. Det är därför viktigt att öka kapaciteten att ta hand om dagvattnet.

Översvämning av Kristinavägen 2010.Förstora bilden

Foto: Markus Orre.

Översvämning av Kristinavägen 2010.Förstora bilden

Foto: Markus Orre.

Översvämning av Kristinavägen 2010.

Foto: Markus Orre.

Har du frågor om projektet? Kontakta

Bram Corthals, Projektchef

bram.corthals@lindesberg.se

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad