Bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel ska göras med försiktighet så att människors hälsa inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Anmälan

Skriftlig anmälan till miljöenheten måste göras av den som yrkesmässigt avser att sprida växtskyddsmedel på:

 • banvall
 • område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark)
 • vägområden (för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat).

Anmälan ska göras senast fyra veckor före spridningen.

Anmäl eller ansök om användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Tillstånd

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • inom vattenskyddsområde
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska skickas in i god tid innan spridningstillfället.

Spridning av växtskyddsmedel, vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Spridning av biocidprodukter, vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsspridning till allmänheten

Den som ska sprida bekämpningsmedel på område där allmänheten får färdas fritt ska informera om det på väl synliga anslag. På anslagen ska bland annat finnas:

 • beskrivning av spridningsområdet
 • tidpunkt för spridningen
 • syftet med spridningen
 • vilket medel som ska användas
 • metod för spridning
 • namn och telefonnummer till den som ska utföra arbetet.

Förbud

Det är förbjudet att sprida växtskyddsmedel i beteshagar och på ängsmarker.

Spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde

I ett vattenskyddsområde är ibland miljökraven strängare än annan gällande lagstiftning. Spridning av bekämpningsmedel kan vara helt förbjudet.

Information om vad som gäller för ett särskilt område finns på Länsstyrelsens webbplats om vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Behörighet vid yrkesmässig användning

Den som ska använda växtskyddsmedel som klassas som 1L och 2L måste ha genomgått en behörighetsutbildning. Behörigheten gäller i fem år. Utbildningar anordnas av Länsstyrelsen, som också lämnar behörighet.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad