Fälla träd

Träd är mycket värdefulla på många sätt t.ex. biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Ett gammalt träd tar mycket lång tid att ersätta. Därför tänker vi efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd.

Vi är generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten.

Jag vill ta ner ett träd på kommunens mark, hur går jag tillväga?

Skriv ett brev eller skicka e-post till Samhällsbyggnadsförbundet. Beskriv vilka träd du önskar få nedtagna, deras placering och skälet till önskemålet.

Ansökan måste också innehålla skriftligt godkännande från alla berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet eller träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Parkavdelningen kommer därefter att göra en utredning om förfrågan kan bifallas. Vid bifall kan det bli nödvändigt att ta ut en kostnad för utfört arbete.

Om du fäller träd på kommunal mark utan Samhällsbyggnadsförvaltningens godkännande klassas det som egenmäktigt förfarande och polisanmäls.

Kriterier för bedömning

Det måste finnas goda skäl för att fälla träd. När vi utreder din ansökan tittar vi på följande kriterier.

 • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns det risk för stormskador?
 • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
 • Trädens/vegetationens betydelse för området som helhet?
 • Trädens/vegetationens betydelse för trygghet?
 • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
 • Är trädet skyddsvärt?

Virke, ved och ris på kommunens mark

Ris och virke som Samhällsbyggnadsförvaltningen har fällt eller låtit fälla, hämtas, körs ut samt säljs eller flisas och säljs, på uppdrag av kommunen.

Det är inte tillåtet att ta ved eller virke från kommunens mark, inte från

 • nyligen fällda träd
 • stående friska träd
 • sjuka träd
 • träd som fallit själv.

Att ta ved eller virke utan lov är stöld.

Risk för att träd ska falla

Om du misstänker att det finns risk för att träd kan falla ned och skada någon eller något - kontakta oss.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad