Detaljplan för Rockhammar 1:3 etapp 1

Detaljplanen möjliggör en hallbyggnad, ett massalager.

Planområdet ligger i Rockhammar vid Billeruds befintliga verksamhet.

Vad händer i processen?

Granskning av planen pågick mellan 10 och 24 februari 2022

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2022

Detaljplanen fick laga kraft 14 april 2022

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare upplysningar

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad