Bredband

Hela samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. Även kommunens nuvarande och framtida tjänster kommer ställa krav på en god uppkoppling.

I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi: Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. I strategin höjs målen, och man lyfter betydelsen av både fast och mobilt bredband. Vidare utreds olika aktörers roll för att nå dessa mål och insatsområden och åtgärder presenteras.

Kommunens roll

Efterfrågan på fiber är stor i kommunen. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är en snabb och säker tillgång till internet för alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunen. Speciellt på landsbygden är bredband med hög kapacitet många gånger av stor vikt för att människor ska kunna driva egna företag och kunna arbeta och studera hemifrån.

Kommunens uppgift är att driva och samordna arbetet för att uppnå regeringens mål. Själva utbyggnaden görs inte av kommunen, utan av marknadens olika aktörer. Vår roll är att samordna arbetet så att utbyggnaden sker genom dessa aktörer och på marknadens villkor.

I den rollen arbetar vi med information, uppföljning och dialog. Det innebär t.ex att vi har kontakt med de bredbandsföretag som finns på marknaden om var och när de tänker bygga och med de som bor främst på landsbygden för att samordna behoven.

Vi för även dialog på regional nivå och är aktiva i diskussioner kring behovskartläggning och prioritering av fiber till landsbygden.

Läs regeringens informationsmaterial - Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi. Pdf, 639.7 kB.

Marknaden för bredbandsutbyggnad

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och fibernät byggs därför ut av olika nätägare eller fiberleverantörer. Lindesbergs kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer.

Kommunen är inte bunden till något speciell aktör i bredbandsutbyggnaden. Kommunens ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare eller fiberleverantörer. Det kan till exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.

Lindesberg har en stor landsbygd och det har ännu inte varit möjligt för nätägare eller fiberleverantörer att på kommersiella villkor bygga ut fibernät till alla delar av kommunen.

Mer information, råd och stöd

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Bredbandskartan kan du se tillgången på bredband i olika kartor.

Bredbandskartans webbplats Länk till annan webbplats.

Byanätsforum är en plattform för grupper som själva bygger ut bredbandsnät. På deras webbplats finns samlad information om stegen för att bygga ut ett byanät. Byanätsforumet är ett stöd för bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning och företrädarskap.

Byanätsforums webbplats Länk till annan webbplats.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning. Telekområdgivarna tar emot frågor och klagomål från konsumenter som har fått ett erbjudande om att få en fiberanslutning till fastigheten. Information om fiber och vad som är bra att tänka på inför ett eventuellt avtal om fiberanslutning.

Telekområdgivarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns olika tekniker för bredband och vilken man ska välja beror på vilken internetanvändning man har och vilka förutsättningar som finns i området man bor i. På bredbandsforum finns vägledning i hur du kan tänka när du väljer bredband.

Bredbandsforums webbplats Länk till annan webbplats.

Ett sätt att se om det finns fiber i din närhet är att använda Bredbandsval. Sök på din adress och jämför erbjudanden från olika operatörer.

Täckningskollen

Täckningskollen - Se hur den mobila täckningen är i ditt område Länk till annan webbplats.

Kontakt

Martina Björck

Bredbandsamordnare

martina.bjorck@lindesberg.se

Senast uppdaterad