Efterfrågad yrkesutbildning

Regionens framtid är beroende av hur väl näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft och fortbildning av befintlig personal kan tillgodoses.

Vi har många års erfarenhet av att utveckla och erbjuda efterfrågad yrkesutbildning inom olika områden och branscher. Vi fungerar som ett processtöd kring kompetensförsörjningsfrågorna i kommunen och samarbetar med många utbildningsaktörer på olika nivåer, för att på bästa sätt kunna erbjuda rätt utbildning som ligger på rätt nivå och som leder fram till att du får den yrkeskompetens som efterfrågas.

Masugnen erbjuder både arbetsgivare och individer rådgivning och stöd kring frågor som rör kompetensförsörjning och yrkesutbildning för vuxna.

Handledarutbildning

Vi erbjuder anpassade handledar- och instruktörsutbildningar som utgår från de behov och förutsättningar som respektive företag, bransch och arbetsplats har för att deras medarbetare ska kunna bli ännu bättre i sitt handledarskap på arbetsplatsen. Att satsa på en handledarutbildning kan också vara ett medvetet sätt att stärka upp den egna förmågan till att genomföra internutbildning på arbetsplatsen med hjälp av egna kunniga medarbetare med rätt handledarkompetens.

I Masugnens handledarutbildningar erbjuds dels en grundläggande introduktion till handledarrollen som ofta kombineras med specifika delar som anpassas efter företagets behov och önskemål.

Kompetensråd

För att mer långsiktigt kunna rusta arbetslivet med rätt kompetens inför framtida rekryteringsbehov, har vi bildat ett Kompetensråd som består av representanter från:

  • näringslivet, små- och stora arbetsgivare
  • Lindesbergs lasarett
  • näringslivsavdelningen
  • vuxenutbildningen
  • grund- och gymnasieskola
  • Arbetsförmedlingen
  • fackförbund
  • lokala politiker.

Kompetensrådet fungerar som en mötesplats där aktuella frågeställningar och efterfrågade utbildningsinriktningar tas upp. Fokus ligger såväl på det lokala utbildningsbehovet som på länets övergripande och långsiktiga behov av kompetent arbetskraft.

Medverkan i Kompetensrådet skapar ett brett engagemang kring kompetensförsörjningsfrågorna, där man genom detta arbete är med och påverkar utbildningsutbudet, både lokalt som i regionen. Målet är att rätt utbildning ska kunna erbjudas lokalt eller i regionen så att individen kan skaffa sig den kompetens som behövs för att företaget ska kunna utvecklas.

Kontakt

Magnus Sjöberg

0581-816 21

magnus.sjoberg@lindesberg.se

Förvaltningschef

Senast uppdaterad