Förorenade områden

Ett förorenat område har halter av olika ämnen som är betydligt högre än halterna i omgivningen och så höga att de kan medföra skada på människor eller miljön.

Ta reda på om marken är förorenad

Om du tänker köpa eller sälja en fastighet, göra markarbeten eller avveckla en verksamhet är det viktigt att ta reda på om marken är förorenad. Först kontrollerar du om det har funnits någon verksamhet på platsen som misstänks kan ha förorenat marken.

Exempel på verksamheter som kan ha medfört föroreningar är:

  • cisterner för eldningsolja
  • bensinstationer
  • verkstadsindustri
  • sågverk
  • gruvor.

Om du misstänker att marken kan vara förorenad bör du anlita en konsult för att göra en miljöteknisk markundersökning. Som ett första steg kan du eller konsulten kontakta miljökontoret. Vi kan ha uppgifter om det har utförts markundersökningar tidigare och vilka verksamheter som har funnits på platsen.

I informationsbladet "Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete" finns information om dels vad du ska tänka på innan du gräver i ett område där det kan finnas en oljecistern, dels vad som är viktigt att göra om en cistern upptäcks i marken vid grävarbeten.

Upptäckt av oljecistern vid schaktarbetePDF

Meddela miljökontoret om föroreningar upptäcks

Den som upptäcker en förorening i mark, vatten eller byggnad är skyldig att snarast meddela miljökontoret om detta.

Anmäl upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl innan markarbeten görs i ett förorenat område

Om du planerar att sanera eller utföra markarbeten i ett område där det misstänks finnas föroreningar, så ska du kontakta miljökontoret. Det kan krävas en anmälan, som då ska göras i god tid före åtgärd. Skyldigheten att anmäla gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte.

Anmälan om sanering av PCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvar för sanering

I första hand är den som förorenat ansvarig för undersökning och sanering. Den som bedriver eller bedrivit den verksamhet som har bidragit till föroreningsskadan är ansvarig för sanering och efterbehandling.

Om du köper en förorenad fastighet och vid köpet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den kan du bli ansvarig för att åtgärda föroreningen. (Om det gäller en privatbostad ansvarar bara den som vid köpet kände till föroreningen.

När det inte finns någon som är ansvarig används i vissa fall statliga medel för att undersöka och sanera förorenade områden.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad 2020-06-04