Ansöka om olika typer av äldreboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om olika typer av äldreboenden.

Få en plats på särkskilt boende

För att få en plats på ett särskilt boende måste du ansöka om insatsen särskilt boende, det gör du hos våra biståndshandläggare. Du kan inte ansöka om plats på ett specifikt boende, däremot försöker vi att tillmötesgå dina önskemål.

Som finsktalande kommuninvånare har du rätt till äldreomsorg på finska, helt eller delvis.

Vänd dig till en av kommunens biståndshandläggare för att få mer information om särskilt boende.

Kontakt biståndshandläggarna

Telefon 0581-817 01

Biståndshandläggarnas mottagningstelefon är öppen måndag-fredag 08.00-09.30.

Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se.

Ansök om vård- och omsorgsboende Länk till annan webbplats.

Vad händer sedan?

När ansökan är inkommen genomför biståndshandläggaren, ibland tillsammans med andra yrkeskategorier, en utredning. Utredningen inleds oftast med ett hembesök där biståndshandläggaren tillsammans med den som söker diskuterar dina behov. Biståndshandläggaren tar också reda på vilka sysslor du själv klarar av och vilka du inte klarar av, hur ditt sociala nätverk ser ut och i vilken mån närstående kan hjälpa till. Utifrån din situation och dina behov fattar sedan biståndshandläggaren beslut om bistånd. Om biståndshandläggaren anser att dina behov kan tillgodoses på annat sätt kan din begäran avslås.

Du har rätt att ställa krav på gott bemötande och rättsäker handläggning. Du har rätt att ge synpunkter på dokumentationen från utredningen innan biståndsbeslutet fattas. Beslutet ska sedan vara skriftligt och tydligt motiverat.

Överklagande av beslut

Du ska alltid få ett skriftligt beslut på din ansökan. Av beslutet ska framgå vilken hjälp du ska få eller varför du fått avslag på din ansökan. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur man överklagar får du av biståndshandläggarna.

Överklagan skall vara insänd till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Berörd handläggare gör då en förnyad bedömning. Om beslutet ändras får du ett besked om detta. Om beslutet inte ändras skickas din ansökan till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Senast uppdaterad