Taxor och avgifter för vård och omsorg

Här får du en sammanställning av taxor och avgifter för tjänster inom vård och omsorg.

Avgifter som gäller från och med 2024-01-01

Hemtjänst

2575 kr per månad, dock högst 369 kr per timme.

Omvårdnad vid särskilt boende

2575 kr per månad med tillgång till insatser dygnet runt.

Punktinsats

Kommunens självkostnadspris beviljad enligt SoL, 369 kr per timme.

Kommunal hälso- och sjukvård

2575 kr per månad.

Insatser av kommunens distriktsköterska, undersköterska, arbetsteraput eller dietist. Debiteras med 15% respektive 25% av timsjälvkostnadspriset per tillfälle.

Dagrehab

97 kr per gång.

Trygghetslarm

446 kr per månad, installationsavgift 594 kr.

Korttidsboende - Växelvård

169 kr per dygn. Kostavgift tillkommer med 148 kr per dag.

Maxkostnad

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga 2575 kr per månad. Avgift för kost tillkommer och räknas inte med i maxkostnaden.

Specifika kostavgifter

Matdistrubition i eget boende 68 kr per matlåda.

Hemkörningsavgift 13 kr per matlåda.

Kostavgift i särskilt boende 4389 kr per månad.

Justering av avgifterna

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och därmed förändrad maxtaxa.

Senast uppdaterad