Elever med särskilda behov

Det kan finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd.

Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.

Följande gäller

  • Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska de kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
  • Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
  • Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
  • Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.
  • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas.

Klagomål på verksamheterna

I första hand ska du vända dig med synpunkter till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor.

Om du har framfört dina synpunkter till personal och/eller ledning utan att problem åtgärdats eller en konstruktiv dialog upprättats eller om de synpunkter du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå, kan du vända dig till förvaltningen. Det är första steget innan en eventuell anmälan till Skolinspektionen.

Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever folkbokförda i Lindesbergs kommun.

Ansök om tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder Länk till annan webbplats.

I skollagen finns bestämmelser om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet ska fördelas på samma grunder till både kommunala och fristående verksamheter och vara fördelat på individnivå.

Tilläggsbelopp betalas ut efter ansökan och med särskild prövning utifrån varje enskilt barns behov.

En ansökan kan omfatta maximalt en termin och en ansökan görs per barn eller elev.

Senast uppdaterad