Ensamkommande barn

Ensamkommande asylsökande barn, är barn under 18 år som när de kommer till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och saknar vårdnadshavare. Barnen kommer från olika delar av världen och har ensamma flytt från krig och oroligheter.

Ensamkommande flyktingbarn

Som nyanländ flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked – en väntetid fylld av oro för framtiden. De flesta av barnen har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet. Ungdomarnas framtid i Sverige avgörs i ett första skede av Migrationsverket, som utreder om barnen ska få uppehållstillstånd i Sverige eller ej.

Migrationsverket, ensamkommande barn Länk till annan webbplats.

Socialtjänstens roll

Socialtjänsten arbetar med att utreda och följa upp barnens behov utifrån principen om barnets bästa. Barnen placeras av socialtjänsten i ett hem för vård och boende eller i ett familjehem. Målet för verksamheten är att barnen ska bli självständiga, självförsörjande och trygga vuxna.

Rätten till en god man

Alla asylsökande ungdomar tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. God man företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

Rätten till skolgång

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns skolgång. Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. En ungdom som har börjat studera på gymnasiet före han eller hon fyller 18 har rätt att gå färdigt gymnasiet.

Senast uppdaterad