Familjerätten

I samband med en separation eller skilsmässa kan man som förälder behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen. Kommunen kan hjälpa föräldrar att frivilligt komma överens i dessa frågor. Detta kan ske genom samarbetssamtal eller genom att kommunen hjälper föräldrar att skriva avtal om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut.

Socialtjänsten kan inte besluta i frågor om vårdnad, boende eller umgänge, utan kan enbart hjälpa föräldrar att själva hitta lösningar och göra överenskommelser.

Vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Gemensam eller enskild vårdnad

Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får ni automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte är gifta får mamman automatiskt ensam vårdnad. Ni kan anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, fastställs hos socialnämnden i er kommun.

Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Vårdnad genom avtal

Om någon av er föräldrar har ensam vårdnad om barnet, kan ni skriva ett avtal om att ni istället ska ha gemensam vårdnad eller att den andra föräldern ska ha vårdnaden. Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet kan avtala om att en av dem ska få ensam vårdnad.

Vi erbjuder föräldrar som är eniga möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet måste undertecknas av båda föräldrarna och ska godkännas av någon av oss på familjerätten. Avtalet är juridiskt bindande på samma sätt som ett beslut eller en dom i tingsrätten. För att vi ska godkänna avtalet måste det vara till gagn för barnet. Vårdnad genom avtal gäller från den dag då socialnämnden har godkänt avtalet.

Vårdnad genom dom

En av er föräldrar, eller ni tillsammans, kan ansöka till tingsrätten om ändring i vårdnaden om ert barn. Vårdnaden gäller då oftast från den dag då tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Vissa beslut från tingsrätten kan dock gälla från och med beslutsdagen. Skatteverket underrättas alltid när tingsrätten har fattat ett beslut om barns vårdnad.

Vårdnad i internationella förhållanden

Om ni som föräldrar har ett utländskt vårdnadsbeslut kan ni visa upp detta för Skatteverket för att styrka vårdnaden. Utländska vårdnadsbeslut gäller under vissa förutsättningar även här i Sverige. Om ett utländskt beslut inte är giltigt i Sverige, det vill säga att det inte omfattas av det regelverk som gäller här, kan ni istället vända er till socialnämnden i er kommun eller till tingsrätten för att fastställa vårdnaden.

Samarbetssamtal​

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal är strukturerade samtal med er föräldrar som i samband med, eller efter en separation är oeniga om hur ni ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och ni kan själva ta kontakt med familjerätten för tidsbeställning.

Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.

Umgänge

Om föräldrarna inte bor tillsamma har barnet rätt att träffa den andre föräldern. De flesta föräldrar kan tillsammans med sina barn komma överens om formerna och hur ofta det ska ske. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om umgänget. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten.

Adoption​

De formella kraven för att bli adoptivförälder är att man har fyllt 25 år. Man måste också genomgå en föräldrautbildning. För att man som par ska få adoptera tillsammans måste de blivande adoptivföräldrarna vara gifta med varandra. Det är också möjligt för ensamstående att få adoptera.

Kontakt

Har du frågor om något av ovanstående, kontakta kommunens växel 0581-810 00.

Senast uppdaterad