Frågor och svar om personligt ombud

Här hittar du vanlig frågor och svar om personligt ombud.

Frågor och svar om personligt ombud

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, är 18-65 år och har stora svårigheter att klara din vardag. Du ska även ha omfattande behov av vård, stöd och service, då kan det vara möjligt att få stöd av ett personligt ombud.

Du kontaktar oss själv eller ber någon att göra det åt dig. Du kan nå oss antingen via sms, telefonsamtal eller mejl. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan "Personligt ombud" samt i vår broschyr.

Tillsammans med dig

  • identifierar och formulerar vi vilka behov du har
  • informerar vi om hur samhällets stöd och hjälp fungerar
  • söker vi det stöd du önskar och har behov av.

Vi personliga ombud gör en bedömning i varje enskilt fall. Personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet.

Först tar vi ställning till om du har en betydande psykisk funktionsnedsättning. Om du på grund av den har stora svårigheter i din vardag och vill ha stöd för att förbättra din livssituation är personligt ombud en möjlighet.

Du tillhör målgruppen vi arbetar med men en diagnos ger dig inte automatiskt rätten till ett ombud. Även personer utan diagnos är välkomna till oss. Vad som är ett måste är att man har en betydande psykisk funktionsnedsättning och att man på grund av den har stora svårigheter i sin vardag.

Det kan hända att vi säger nej till att göra vissa uppdrag tillsammans med dig. Eftersom vi fungerar som en lots till rätt hjälp så gör vi inte saker som andra professionella i ditt nätverk redan gör eller ska göra. Om du exempelvis behöver stöd kring din ekonomi hjälper vi dig att ansöka om det stödet.

Vi medverkar naturligtvis inte till sådant som vi bedömer direkt motverkar din återhämtning.

Efter att du kommit i kontakt med oss bokar vi in en träff inom två veckor för att boka in ett informationsmöte.

Vid det mötet får du träffa två ombud som ger dig information om vad ett ombud kan vara behjälpligt med och du får berätta vad du behöver stöd och hjälp med. Därefter får du bestämma om du vill ansöka om stöd.

Om du vill så träffas vi på vårt kontor, men vi kan även komma hem till dig om du hellre vill det. Vi kan också träffas på ett café, bibliotek eller hos någon myndighetsperson du brukar träffa.

Ja vi har tystnadsplikt. Men vi är enligt lag tvungna att bryta tystnadsplikten om vi är oroliga över att minderåriga barn far illa, om ditt eller någon annans liv är i fara.

Verksamheten har ingen journalplikt och du behöver inte lämna mer uppgifter om dig själv än du själv väljer. Vi för statistik över våra ärenden för att vi bland annat skall kunna veta hur många vi träffar, men det står inga namn eller personuppgifter, bara en kod i form av ett nummer.

Vi registrerar endast dina kontaktuppgifter: namn, födelseår, telefonnummer och adress. Detta för att kunna nå dig.

Enligt lagen GDPR (General Data Protection Regulation) får du lämna samtycke till registrering av dessa uppgifter vid ansökningstillfället.

Utifrån ditt uppdrag kan tiden variera från någon månad upp till 18 månader. Det är alltid en individuell bedömning. Har du inte kunnat nås eller varit i kontakt med ditt personliga ombud på 4 veckor avslutas du. Efter avslutad kontakt är du naturligtvis välkommen att söka igen på nytt om du behöver stöd.

Ingen annan än du avgör om du vill ha ett personligt ombud, du måste alltså själv önska dig ett personligt ombud. Anhöriga kan ta den första kontakten om du har bett dem om den hjälpen.

Nej, det är bara du som avgör det. Socialsekreterare, vårdkontakter eller myndighetspersoner får inte remittera dig till personligt ombud men de kan hjälpa dig att kontakta servicecenter.

En av personliga ombudets uppgifter är att vara ett stöd i kontakt med olika myndigheter, så det är inte ovanligt att vi är med på besök hos socialtjänsten, vården eller andra myndigheter.

Många vill ha stöd i kontakt med myndigheter och vi är ofta med på besök hos exempelvis socialtjänsten. Inför ett sådant besök planerar vi tillsammans vad du vill ta upp och vad du vill få ut av mötet, men vi kan inte gå dit i ditt ställe. Din medverkan är en förutsättning för personliga ombudets arbete. Du måste själv vara delaktig eftersom stödet skall utgå från dig, ingen annan.

Absolut får du det. Många av dem vi träffar brukar första gången ta med sig någon person som de känner sig trygga med.

Nej, personligt ombud är ingen akutverksamhet. Är du i akut behov av hjälp kan du vända dig till kommunens socialjour eller psykiatrins akutmottagning.

Vi kan inte sköta din ekonomi, men vi kan hjälpa dig att hitta det stöd du behöver. Det kan till exempel handla om att boka tid och följa med till socialsekreterare, en budgetrådgivare eller ansöka om god man.

Många av de vi träffar känner sig ensamma och isolerade. Vårt uppdrag kan då vara att tillsammans hitta sätt att bryta isoleringen och träffa andra på ett sätt som fungerar för just dig. Det kan handla om att komma i kontakt med föreningar eller ansöka om kontaktperson.

Nej, det kan vi inte. Men vi kan hjälpa dig att hitta andra personer som kan stötta dig i att få rutiner för att hålla ordning hemma. Vi kan till exempel hjälpa dig att ansöka om boendestöd eller hemtjänst.

Ja, om du anser att samverkan mellan de myndigheter du har inte fungerar på ett bra sätt. Vårt uppdrag blir då att samordna dessa kontakter genom att till exempel ordna gemensamma möten eller upprätta en SIP (samordnad individuell planering).

Nej, personliga ombud arbetar dagtid vardagar mellan 8.00 och 17.00. Vi arbetar inte på helger eller röda dagar.

Nej, personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet.

Kontakta enhetschef Maria Arnesson på telefon 0581-811 24 eller 070-386 77 30.

Senast uppdaterad