Medicinskt ansvar, MAS och MAR

I Lindesbergs kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Ansvar för hälso- och sjukvård och rehabilitering

De har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvården och rehabiliteringen i kommunen är säker och ändamålsenlig samt av god kvalité. Det innebär bland annat att ansvara för verksamhetstillsyn och uppföljning samt att utarbeta rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvården samt medicinsktekniska produkter.

De ansvarar för verksamhetstillsyn, uppföljning, egenkontroller, utredningsuppdrag och för att skriva patientsäkerhetsberättelse hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. Uppföljning av avvikelser, dokumentation, delegeringar av vårduppgifter ingår också i medicinska ansvaret.

Övriga arbetsuppgifter är att arbeta med utredningsuppdrag, ansvara för avvikelsehanteringen, att göra Lex Mariaanmälningar, att följa upp beslut om delegering och att säkerställa god dokumentation.

Samverkan med andra vårdgivare

Medicinskt ansvariga samverkar inom kommunen och med andra vårdgivare.

Kontakt

Du når kommunens MAS och MAR via växeln 0581-810 00.

Senast uppdaterad