Ansökan om LSS-insatser

Här kan du läsa om hur du med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service (LSS), vart du vänder dig och hur utredningen går till.

För att få insats enligt LSS ska man tillhöra en av lagens så kallade personkretsar, och ha ett utrett behov av sökt insats. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Personkrets 1

Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Avser personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder som föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Funktionshindret, som kan vara både fysiskt som psykiskt, ska samtidigt vara stort, varaktigt och inte vara orsakat av normalt åldrande, det ska förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och föranleda ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är konsekvenserna av funktionsnedsättningen, inte funktionsnedsättningen eller sjukdomen i sig som ska vara varaktiga.

Ansökan

Ansök om LSS-insatser Länk till annan webbplats.

Så här går ansökan till.

Kontakt tas med biståndshandläggare för LSS.

Ansökan görs muntligt, skriftligt eller elektroniskt via vår e-tjänst som du hittar längre ner på sidan. Ansökan gör du själv eller med hjälp av god man. Är du under 18 år kan ansökan göras med hjälp av dina föräldrar.

Utredning - LSS-handläggaren utreder ditt behov av stöd. Kompletterande information i form av intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal som tidigare gjort en utredning krävs.

Bedömning - din ansökan prövas utifrån LSS. Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.

Beslut

  • Insats beviljas - LSS-handläggaren beviljar insats utifrån din ansökan. Du får en kopia av utredningen.
  • Avslag, din ansökan godtas inte - Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du utredningen med ett skriftligt beslut om avslag med möjlighet att överklaga.
  • Du kan även få delavslag vilket innebär att du endast blir beviljad en del av den sökta insatsen.

Överklagan - ett beslut om avslag överklagas till Förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handlägg­aren kan om du så önskar hjälpa dig att överklaga.         

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad