Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Många ungdomar med funktionsnedsättning som har föräldrar som arbetar, studerar eller liknande, kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen och under skollov.

Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

För många ungdomar kan kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet. I vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önskemål som kan finnas bland ungdomar om att träffa andra ungdomar i en likartad situation. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet.

Ansökan om korttidstillsyn

För att ansöka om korttidstillsyn kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt.

Korttidstillsyn beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansök om LSS-insatser Länk till annan webbplats.

Beslut om kortidsstillsyn

Beslutet kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut. Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopp­lande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans.

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad