Ombyggnad av Frövi bangård

En upprustad och ombyggd bangård som underlättar för både godstrafik och persontrafik. Det kan bli verklighet i framtiden om planerna för Frövi bangård går i lås.

Sedan 2014 har Lindesbergs kommun, Trafikverket och Regionförbundet Örebro utrett en ombyggnad av Frövi bangård. Bakgrunden är bland annat att Billerud Korsnäs planerar för en expansion av verksamheten i Frövifors pappersbruk. Den planerade produktionsökningen innebär på sikt en fördubbling av antalet tågvagnar till och från Frövi varje vecka. För att möjliggöra för transporterna att gå på järnväg - istället för i lastbil, behöver bangården byggas ut.

I dag får godståg åka från Frövi ner till Hallsberg för att växlas ihop med varandra, så att de blir tillräckligt långa innan tågsetet åker vidare med sin last för leverans i Sverige eller utomlands.

Med den planerade ombyggnaden löses uppgiften redan i Frövi, vilket innebär att det frigörs kapacitet för övrig trafik på linjen. En förbättring både ekonomiskt, men framförallt miljömässigt.

Ombyggnaden påverkar även den lokala trafiksituationen i Frövi.
-När spåren på bangården förlängs, behövs en säkrare transportväg för cyklister och fotgängare i centrum. Därför planerar Trafikverket att bygga en gång- och cykelbro från samhället mot bussterminalen, så att cyklister och fotgängare inte behöver korsa spåren i framtiden, säger Mattias Gyllenswärd, åtgärdsplanerare på Trafikverket öst.

Framtida planer

Idag finns en plankorsning på Stenfallsgatan inne i Frövi tätort. Trafik över plankorsningen kommer att begränsas genom att tung trafik förbjuds, samtidigt som Norra Bangatan från Bergslagsvägen stängs helt för tung trafik. Tunga transporter till och från Essinge rail och andra företag i området, kommer istället att ledas via den nya bilvägen mellan Fröviforsvägen och Norra Bangatan, där det tidigare fanns en cykelväg, Axels väg.

Om gång- och cykelbron blir verklighet under nästa år, eller 2020, 2021, beror på om det finns färdiga bygghandlingar, om tågtrafiken kan ledas om under byggtiden och om nödvändiga ekonomiska medel finns att tillgå.

Under tiden är plankorsningen fortsatt öppen för cyklister och bilister.

Delprojekt i Trafikverkets nationella plan

Upprustningen och ombyggnad av Frövi bangård ingår som ett projekt i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018-2029. Av de 231 miljoner som projeket beräknas kosta, kommer 38 miljoner att medfinasieras av Region Örebro län och Lindesbergs kommun. Om planerna antas i riksdagen, räknas ansvariga med byggstart 2024 och färdigställande 2026.

Nationell plan på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad