Kulturmiljöprogram

Lindesbergs kommun har ett kulturarv som är unikt för Sverige och ett stort utbud av miljöer som berättar om kommunens historia och utveckling. Ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun är i full gång. Det innebär en kartläggning av värdefulla kulturmiljöer, från forntid till modern tid.

Vy över Fellingsbro kyrkogård. Taget uppifrån kyrktornet.

Vy över Fellingsbro kyrkogård, taget från kyrktornet.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Det övergripande syftet med ett kulturmiljöprogram är att uppmärksamma och sprida kunskap om de olika kulturmiljöer som finns i kommunen.

Kulturmiljöprogrammet ska också identifiera och beskriva kommunens kulturmiljöer. Programmet kan dels fungera som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen och dels som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser. Det anger även en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de utpekade miljöerna.

Kulturmiljöprogrammet är en viktig del i den översiktliga planeringens hållbara utveckling, som handlar om att utveckla och förvalta kommunens befintliga resurser på bästa sätt.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljön avser alla miljöer som påverkats av människan, där olika verksamheter och aktiviteter i historien i varierande grad har kommit att prägla och forma olika landskap, platser och objekt. Kulturmiljön omfattar inte bara fysiska miljöer utan även immateriella företeelser så som exempelvis traditioner, seder och bruk.

Nationella kulturmiljömål:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Vår gemensamma kulturmiljö är en resurs och en viktig del i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle. Kulturmiljön ska skyddas och miljöarbetet handlar både om att bevara och utveckla. Med kulturmiljön som grund kan vi skapa goda förutsättningar för utveckling och attraktivitet. Kulturmiljövård handlar om respekt för det som varit, men också om möjligheten för kommande generationer att förstå sin samtid genom att kunna göra kopplingar bakåt i tiden.

Kända kulturmiljöer i Lindesbergs kommun är bland annat Stripa gruvområde och Siggebohyttans Bergsmansgård. Kanske inte lika välkända men minst lika spännande är Kungsvägen i Fellingsbro och Lucifers kyrka, och det finns många fler.

Stripa gruva.

Stripa gruva.

Oftast tänker vi på de avtryck som människor gjort historiskt, men det kan även vara de saker vi gör idag som blir nya historiska avtryck i framtiden. Nya byggnader och miljöer kommer en dag att vara det som byggdes för länge sedan och länkas till historien. Det är genom de avtrycken som vi och de som kommer efter oss kan förstå vår utveckling och det kulturarv som är vår gemensamma historia.

Under våren 2023 genomförde Lindesbergs kommun sju dialogcaféer i kommunens orter för att samla in berättelser och miljöer som är viktiga för kommunens historia. Det arbetet är en viktig sammanställning i det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet och kulturmiljöinventeringen.

Vad innebär en kulturmiljöinventering?

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. Aktuell kunskap om bebyggelsen behövs för att kunna leva upp till lagstiftningen.

WSP har på uppdrag av Lindesbergs kommun under hösten 2023 genomfört en kulturmiljöinventering för att göra en bedömning av olika kulturvärden i hela kommunen. Kulturmiljöinventeringen ska vara kommunens kunskapsunderlag för kulturvärden i kommunen, och vara ett levande dokument som kan fyllas på successivt. Genom att lyfta fram kulturvärden kan bebyggelse och verksamheter anpassas till de kulturhistoriska sammahangen och på så sätt förstärka både den enskilda fastighetens värde och den gemensamma livsmiljön.

Miljöerna som har valts ut till inventeringen är representativa för kommunens landskap och historia och representerar viktiga aspekter av kommunens identitet.

Kulturmiljöinventeringens syfte

  • Fungera som kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.
  • Bidra till att uppnå en hög kvalitet i arbetet kring planering och förvaltning av kulturmiljöer samt att verka för att en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas.
  • Synliggöra kommunens kulturarv för kommunens invånare, fastighetsägare och besökare som därigenom kan bidra med att värna och utveckla dessa miljöer på ett för kommande generationer ansvarsfullt sätt.
  • Verka för att de nationella kulturpolitiska målen kan uppnås.
  • Vara en del av länsstyrelsens långsiktiga arbete med att ta fram kunskapsunderlag om kulturmiljön i länet.

Kulturmiljöinventeringen kommer att tillgängöras i digitalt format när underlaget är färdigställt.

Har du frågor om projektet? Kontakta

Helena Randefelt, projektledare

helena.randefelt@lindesberg.se

0581-816 06

Senast uppdaterad