Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny användning för Kristinaskolan till bostäder då verksamheten ska avvecklas, samt möjlig-göra för uppförande av nya bostäder på skolområdet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljövärden som finns för byggnaderna inom planområdet. Vid utformningen av planområdet måste hänsyn tas till riksintresse kulturmiljövård för centrala Lindesberg.

Planområdet är beläget i den södra delen av Lindesbergs centrumkärna mellan Kristinavägen och Kungsgatan.

Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Bakgrund

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 12 juli– 30 augusti 2019 och på granskning mellan 9 juli - 4 september 2020. Yttranden som har inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i planhandlingarna. Samtliga yttranden och svar finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Vad händer i processen

Detaljplanen antogs den 24 maj 2021.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Utredningar ( 7 bilagor)

Ytterligare handlingar eller upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad