Detaljplan för Lindeshyttan 2:15 m.fl. (Stafettgatan)

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny plan som utöver bestämmelserna i gällande detaljplan dessutom möjliggör besöksanläggning (R1 - Idrott) för en begränsad del av Lindesbergs norra industriområde.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lindesbergs industriområde längs Stafettgatan. Området ligger ca 3 km nordväst om Lindesbergs centrum och avgränsas av Stafettgatan och Bergslagsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs
kommun som antogs 2019-04-15.

Vad händer i processen?

Samråd pågick 17 juli - 21 augusti 2021.

Granskning pågick 6 oktober 2021 - 20 oktober 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta planen den 10 november 2021.

Detaljplanen vann laga kraft den 9 december 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Planhandlingar:

7. Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad