Planprogram och strategier

Utöver översiktsplan och detaljplaner finns det ett antal andra planer och strategier som kommunen kan använda för utvecklingen av den fysiska miljön.

Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogram för norra stadskärnan

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadskärnan som plats för handel, service, bostäder, rekreation och möten
samt viktiga funktioner kopplade till centrum, så som parkeringsplatser, mm. Planprogrammet ska visa på en möjlig utveckling av den norra stadskärnan i Lindesberg.

Bryggprogram

Bryggprogrammets grundtanke är att ingen privatisering av den gemensamma strandnära miljön ska tillåtas på kommunal mark. Programmet ger
förslag på områden där bryggor bör tillåtas, var det inte är lämpligt med
bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter längs ån och
delar av Lindesjöarna. Detta med utgångspunkt från var det är detaljplanelagt för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, bad- och rekreationsmöjligheter för allmänheten samt tidigare planering.

Riktlinjer - privata bryggor på kommunal mark

Riktlinjerna är till för att säkerställa allmänhetens tillgång till vatten- och strandnära områden. De är ett stöd i utformningen av och vid ansökan om att uppföra bryggor på kommunal mark samt redovisa vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Relaterad information

Senast uppdaterad