Förmåner - för att du som medarbetare ska trivas och må bra på jobbet!

Här finns samlad information om förmåner du som medarbetare i Lindesbergs kommun har.

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, givande jobb och professionella kollegor erbjuder vi alla medarbetare i Lindesbergs kommun förmåner. Vi är en trygg och seriös arbetsgivare som vill att alla medarbetare ska få balans mellan arbete och fritid.

Hälsa och friskvård

Lindesbergs kommun arbetar för att skapa förutsättningar för medarbetare att trivas och må bra på jobbet. Våra medarbetare ska ges möjlighet att ha bra balans mellan arbete och fritid. De senaste åren har vi haft en låg sjukfrånvaro vilket vi är mycket stolta över och tror beror på ett systematiskt hälsofrämjande arbete och tidig rehabilitering.

Genom vår företagshälsovård Regionhälsan kan du som anställd få hjälp och stöd vid problem som är arbetsrelaterade. Vi har även tillgång till S:t Lukas om du är i behov av samtalsstöd som inte är arbetsrelaterat.

Förmånscykel - innebär att du hyr en cykel under tre år till ett förmånligt pris. Du betalar genom ett bruttolöneavdrag varje månad från din lön samt förmånsskatt.

Vi har en egen hälsoutvecklare som arbetar med förebyggande och främjande insatser för både grupper och individer.

Som anställd får du tillgång till:

 • Motionstimme på arbetstid. 1 motionstimme per vecka eller motionspeng 1 200 kr per kalenderår.
 • Seminarier och föreläsningar med teman som: sömn, kost, träning, hälsa och livsstil.
 • Hälsosamtal.
 • Träningsprogram.
 • Hälsoprofil med kroppsanalys.
 • Mindfulness.
 • Olika gruppträningspass.
 • Tobaksavvänjning.

Kollektivavtal och samverkansavtal

Lindesbergs kommun har kollektivavtal med flera fackliga förbund och genom vårt samverkanssystem har du som medarbetare möjlighet att påverka din arbetsplats och beslut som tas i organisationen.

Arbetsplatsträffarna och de olika samverkansgrupperna syftar till att medarbetarna ska få information som rör verksamheten, personal och ekonomi. De syftar även till att medarbetare ska få möjlighet att diskutera, lämna synpunkter eller förslag och därmed kunna påverka beslut som arbetsgivaren tar.

Genom god samverkan kan vi tillsammans, både arbetsgivare och arbetstagare, arbeta för att få en god arbetsmiljö. Dialog, delaktighet och inflytande är avgörande för att vi ska ha verksamheter där medarbetare trivs och gör ett bra jobb.

Du kan få mer information om de viktigaste förmånerna som kollektivavtalet innebär i broschyren Säg hej till ditt kollektivavtal Länk till annan webbplats. på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Kompetensutveckling

Du erbjuds löpande kompetensutveckling för att du ska ha förutsättningar att leverera ett gott jobb. Insatser kan vara både individuella eller till hela arbetsgruppen och önskemål tas upp i dialog med chef. Det kan handla om utbildningar, föreläsningar, deltagande i nätverk eller konferenser, stöd från mentor eller egen inläsning.

Mycket av lärandet sker i det dagliga arbetet genom utbyte med kollegor där vi uppmuntrar till samarbete och att man delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra.

Om du väljer att studera på din fritid inom ett område som kan vara av nytta för verksamheten kan du få ersättning för kurslitteratur och termins/kursavgift om 1000 kr per termin.

Framtida ledare

Den interna utbildningen Framtida ledare passar dig som är intresserad av att vidareutvecklas inom kommunen, är nyfiken på ledarskap och på sikt skulle vilja arbeta som chef. Utbildningen innehåller olika moment så som föreläsningar, seminarier och möten med mentor.

Lön

Lindesbergs kommun tillämpar individuell lönesättning vilket innebär att lönen baseras på arbetets krav, svårighetsgrad och ansvar samt på vilket sätt du utför arbetet. Inom vissa yrken påverkas även lönen av marknaden.

Din löneutveckling påverkas av din prestation och bedöms utifrån kända lönekriterier vilket innebär att du har möjligheter att påverka din lön. Varje år får du återkoppling på din prestation vid ett lönesamtal med närmaste chef.

Arbetstid

Vi eftersträvar att erbjuda våra anställda heltidstjänster till de som önskar jobba heltid. Arbetstiderna ser olika ut beroende på var du arbetar. Vissa arbetar 40 tim per vecka och dagtid medan andra jobbar kväll och natt och har ett annat arbetstidsmått.

På vissa arbetsplatser finns flextidsavtal som gör att du som medarbetare har större frihet och flexibilitet att kunna styra din arbetstid, med hänsyn till verksamhetens behov.

Flexibelt arbetsliv - distansarbete

Att erbjuda ett flexibelt arbetsliv är en viktig faktor för att Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera och behålla kompetens samt främja medarbetares hälsa och välmående.

Lindesbergs kommun vill erbjuda ett arbetsliv där medarbetare ges möjlighet att påverka hur det egna arbetet läggs upp och positiva effekter kan tas tillvara både för medarbetaren, arbetsgruppen och för verksamheten. Förutsättningarna för distansarbete ser olika ut i våra verksamheter vilket påverkar vilka möjligheter som finns.

Semester

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Fler semesterdagar

Du har möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra semesterdagar. Har du 25 semesterdagar får du fyra extra semesterdagar och har du 31 eller 32 semesterdagar får du fem extra semesterdagar.

Semestertimmar

Du har du möjlighet att göra om sparade semesterdagar till semestertimmar för att kunna vara ledig del av dag.

Föräldraledighet

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar.

Förlängd föräldraledighet

Du har möjlighet att förlänga föräldraledigheten genom tjänstledighet utan lön i samband med barns födelse fram till dess barnet fyllt tre år. Vi erbjuder dig även möjlighet att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel till dess barnet fyllt 12 år genom att vara tjänstledig utan lön.

Vissa besök inom hälso- och sjukvård på arbetstid

Du får på betald arbetstid gå på följande hälso- och sjukvårdsbesök

 • besök hos företagshälsovård
 • akuta förstagångsbesök vid sjukdom eller olycksfall
 • medicinsk kontroll för nattpersonal
 • synundersökning för specialglasögon vid bildskärmsarbete
 • cytologundersökning
 • mammografiundersökning.

Som blivande förälder får du besöka mödravårdscentralen två gånger på betald arbetstid, gäller även partner som inte är gravid.

Ledig på 50-årsdag

När du fyller 50 år får du vara ledig med lön på den dag du fyller eller en annan dag i nära anslutning.

Rökfri arbetstid

Lindesbergs kommun har rökfri arbetstid för att underlätta ett rökfritt liv under en stor del av dagen.

Kommunalas fritidsförening

Föreningen erbjuder bl.a. olika aktiviteter, temakvällar och resor samt rabatt på film- och teaterföreställningar i kommunen. Allt för att du som anställd ska få en rik fritid med ett brett utbud på aktiviteter.

Kompensation vid sjukdom

Om du blir sjuk får du sjuklön för de första 14 dagarna. Därefter ansöker du sjukpenning från Försäkringskassan, om du blir beviljad sjukpenning får du även behålla 10% av lönen från oss till och med dag 90.

Uppvaktning för dig som arbetat 25 år

Lindesbergs kommun visar sin uppskattning till de medarbetare som sammanlagt arbetat 25 år i kommunen genom att dela ut en gåva som du själv får välja. Det anordnas även en festmiddag där du får ta med din partner om så önskas.

Pension

Som anställd får du utöver den allmänna pensionen även tjänstepension som vi som arbetsgivare betalar in åt dig. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas. Idag rör det sig om 4,5 procent din på lön.

Löneväxling till pension

Anställda kan välja att växla en del av lönen till avsättning i en extra tjänstepensionsförsäkring. Lindesbergs kommun betalar dessutom in en ytterligare premie på 6,5% av löneväxlingsbeloppet.

Försäkringar

Vid sjukdom och arbetsskada är du försäkrad genom AFA försäkring. Vid dödsfall är du försäkrad genom KPA livförsäkring.

Senast uppdaterad