Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Varje mandatperiod ska alla kommuner och regioner göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Syftet med analysen är att definiera eventuella risker för att kunna förebygga och hantera dem på bästa sätt.

Vad är en risk- och sårbarhetsanalys (RSA)?

Enligt Lag (2006:544) är vi som kommun skyldiga att göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för varje mandatperiod. Analysen ska kartlägga vilka extraordinära händelser som, i fredstid, kan inträffa i kommunen och hur händelserna kan påverka våra verksamheter. Det är först när vi är medvetna om potentiella risker som vi kan arbeta förebyggande och vara mer förberedda att hantera en krissituation.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för planering, utbildningar och åtgärder som stärker vår förmåga att hantera samhällsstörningar och hur de påverkar människors liv och hälsa.

Den senaste analysen har tagits fram genom workshops med ledningsgrupper från kommunens verksamheter och de kommunala bolagen.

Vad visar analysen?

Risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden 2023-2026 visar att kommunen är som mest sårbar för störningar i elförsörjning, elektroniska kommunikationer och IT. Det gäller även försörjning av bränsle, livsmedel och viktiga reservdelar. Våra mest samhällsviktiga verksamheter är beroende av el- och vattenförsörjning och av tillgång till digitala eller elektroniska verksamhetssystem.

Analysen visar att kommunens verksamheter ofta har god förmåga att hantera en kris tack vare kontinuitetsplanering, rutin och engagemang. Centralt finns dock brister gällande materiella resurser, information och kommunikation och i samordningen mellan förvaltningar, bolag och andra aktörer.

Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026

Lindesbergs kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2023-2026 Pdf, 824.4 kB.

Senast uppdaterad