Revisionen

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamheten.

På uppdrag av kommunfullmäktige granskar revisorerna all verksamhet i kommunen och prövar om den har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. På samma sätt granskar revisorerna de kommunala bolagen.

Granskningen ska genomföras så att revisorerna årligen kan bedöma:

  • att kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande
  • att kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att kommunens årsredovisning, som omfattar kommunens och koncernens (kommunen och bolagens) sammanställda räkenskaper, är rättvisande
  • att den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna speciellt granska och uttala sig om delårsrapport och årsredovisning med särskild tonvikt på mål och måluppföljning och i synnerhet från begreppet "god ekonomisk hushållning".

Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna sakkunnigt biträde från PWC.

Revisionsrapporter 2020

Senast uppdaterad