Revisionen

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamheten.

På uppdrag av kommunfullmäktige granskar revisorerna all verksamhet i kommunen och prövar om den har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. På samma sätt granskar revisorerna de kommunala bolagen.

Kommunrevisionen - revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskningen ska genomföras så att revisorerna årligen kan bedöma att:

  • Kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande.
  • Kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att kommunens årsredovisning, som omfattar kommunens och koncernens (kommunen och bolagens) sammanställda räkenskaper, är rättvisande.
  • Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna speciellt granska och uttala sig om delårsrapport och årsredovisning med särskild tonvikt på mål och måluppföljning och i synnerhet från begreppet "god ekonomisk hushållning".

Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna sakkunnigt biträde från PWC.

Protokoll och revisionsrapporter

Revisionsrapporter

Senast uppdaterad