Året som gått

Under året som gått har kommunkoncernen ett överskott på 117,9 miljoner kronor.

Årets resultat för kommunkoncernen

Kommunkoncernens resultat för 2022 blev ett överskott på 117,9 miljoner kronor. Det är 54,1 miljonor kronor bättre än 2021. Kommunens totala resultat blev 97,5 miljoner kronor. Nämnderna redovisade tillsammans ett underskott på 35,7 miljoner kronor jämfört med budget. Det är barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som har de största avvikelserna.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag

Arbetsgivare

Alla förvaltningar inom kommunen har utmaningar med kompetensförsörjning. Det är hård konkurrens om kompetensen då många arbetsgivare söker nya medarbetare inom samma områden. Det är egentligen ingen specifik kompetens som sticker ut utan det finns utmaningar med rekrytering av allt från enskilda specialistkompetenser till timvikarier.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom kommunen jämfört med innan pandemin, men trenden går nu åt rätt håll även om sjukfrånvaron har en bit kvar ner till kommunens mål på 5 procent. På grund av svårigheterna i kompetensförsörjningen har övertiden ökat totalt sett vilket i längden inte är hållbart.

Arbetsmiljöarbetet har stärkts i hela kommunen genom införandet av SAM-modulen* i Stratsys där alla chefer på ett systematiskt sätt följer upp sina enheter. I medarbetarenkäten fortsätter kommunen få höga resultat med snitt omkring fyra på en femgradig skala i alla frågor.

*Modul för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Välfärd och service

Kommunens verksamheter jobbar hårt för att möta invånarnas förväntningar och behov av service och välfärd. Det också viktigt att leva upp till gällande lagstiftning inom alla områden. Samtliga nämnder uppfyller sina grunduppdrag helt eller till stor del samtidigt som flera nämnder har stora negativa budgetavvikelser.

Samhälle och demokrati

År 2022 var ett valår och det speglas i kommunens verksamhet, bland annat i arbetet med att förbereda och genomföra valet rent praktiskt.

Lindesbergs kommun har infört en visselblåsarfunktion enligt det lagkrav som infördes december 2021. En visselblåsarfunktion är en kanal där man ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. Visselblåsarfunktionen används om det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram.

Bedömningen är att grunduppdraget avseende samhälle och demokrati kommer att förändras något i och med omorganisationen av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Den oroliga omvärlden i kombination med de lärdomar som kunnat dras av pandemin har bidragit till att kommunen är mer förberedd för kriser framöver.

Hållbar utveckling

Lindesbergs kommun har tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans gällande Agenda 2030 som omfattar social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

Kommunens ambition är att införa Agenda 2030 i styrmodellen med övergripande och horisontella mål och att få in hållbarhetsarbetet i budgetprocessen.

Lindesbergs kommun genomför både ordinarie verksamhet och specifika insatser som har positiva utfall på de globala målen, inom några områden har arbetet kommit längre. Prioriterad ambition är att jobba långsiktigt och att skapa förutsättningar för de hållbarhetsfrågor som behöver utvecklas i kommunen.

Händelser i verksamheterna

  • Ett digitalt projekt för äldre med syfte att främja den fysiska rörligheten, öka digital kompetens och motverka ensamhet har genomförts under året.
  • Beslut om Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fattats och omorganisation har påbörjats.
  • Loppholmsbron i Lindesberg är färdig och öppen för allmänheten.
  • Linde energi har etablerat solcellsanläggningen Solvallen i Vässlingby.
  • Valet har förberetts och genomförts.
  • Ny industrietablering i Frövi.
  • Ny detaljplan framtagen för nytt villaområde i Torphyttan.
  • Ny utvecklingspunkt i Guldsmedshyttan. De befintliga sedan tidigare finns i Fellingsbro, Ullersätter, Vedevåg och Ramsberg.
  • Marknadsföringen av program och studier på Lindeskolan har utökats genom ”Elev för en dag” och en egen gymnasiemässa i Lindesberg Arena.
  • Andelen behöriga elever i grundskolan har ökat.

Senast uppdaterad