Hitta på sidan

Händelser av väsentlig betydelse

Här beskrivs händelser som har inträffat under räkenskapsåret och som är av väsentlig betydelse för den kommunala koncernen och kommunens resultat och ställning.

Kommunen

Coronapandemin

Covid-19 fortsätter att påverka den kommunala verksamheten, främst inom Socialnämndens verksamheter. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska fortsatt försiktighet beaktas vid förkylningssymptom och inom de omvårdande individnära verksamheterna följs fortsatt tidigare etablerade hygienrutiner. Staten har betalat ut ersättning för del av sjuklönen för hela kommunen under perioden januari-mars och Region Örebro har ersatt kostnader som verksamheterna haft för vaccination av enskilda.

Samhällsekonomin

Den svenska ekonomin har under 2022 präglats av hög inflation och kontinuerliga höjningar av styrräntan. De kraftiga ökningarna av livsmedelspriserna påverkar måltidsenheten med höga kostnader och i förlängningen de köpande förvaltningarna. En åtgärd som måltidsenheten gjort är att arbeta för att minska svinnet. Det har även rapporterats nationellt om att barn och unga äter mer i skolan, framförallt på måndagar och fredagar.

Läget har även påverkat typen av ärenden till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under hösten ökade anmälan om installation av värmepumpar och eldstäder, och det har varit en hög efterfrågan på energirådgivning. Samtidigt minskade antalet bygglov.

Kopplat till den höga inflationen finns en risk inför kommande lönerörelse att medarbetare förväntar sig en löneökning som kompenserar för det ökade prisläget i samhället. Ur ett makroekonomiskt perspektiv riskerar det att förlänga lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet och stramare penningpolitik som följd (SKR ekonomirapport december 2022).

Kriget i Ukraina

I slutet av februari inleddes Rysslands invasion av Ukraina vilket har haft påverkan både nationellt och för Kommunsverige. För tillväxtförvaltningen innebar det ett prioriterat arbete inom flyktingmottagningen för att förbereda ett gott mottagande av flyktingar från Ukraina. Ett stort engagemang och stöd från våra medarbetare och civilsamhället bidrog till ett bra mottagande för de som flytt kriget.

Samhällsbyggnad

Under 2022 fattades beslut om att varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen ska upphöra och att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen avvecklas. Huvuddelen av Samhällsbyggnadsförbundet förs över i en gemensam teknisk nämnd med tillhörande teknisk förvaltning.

Under hösten påbörjades en utredning av om samhällsbyggnadsförvaltningen och den blivande tekniska förvaltningen ska fortsätta vara uppdelade i två förvaltningar eller om verksamheten ska samordnas i en förvaltning. Denna utredning fortsätter under 2023. Organisationsförändringen har påverkat kommunstyrelseförvaltningen samt tillväxtförvaltningen både genom övergång av verksamhet och mottagande av medarbetare. Anpassningar i struktur i system för den verksamhet och de medarbetare som faller under den tekniska nämnden har genomförts.

Valår

2022 var ett valår och kanslienheten har förberett och genomfört detta vilket inneburit att mycket tid tagits i anspråk för att upprätta rutiner och utbilda de som arbetat i vallokalerna.

Kompetensförsörjning

Samtliga förvaltningar inom kommunen har utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är hård konkurrens om kompetensen då många arbetsgivare söker nya medarbetare inom samma områden. Det är ingen specifik kompetens som sticker ut utan det finns utmaningar med rekrytering avseende allt från enskilda specialistkompetenser till timvikarier. SKR har gjort en prognos för arbetskraftsutvecklingen och listar kompetensförsörjningen som kommunsektorns största utmaning, trots en stundande lågkonjunktur med mycket tuffa ekonomiska förutsättningar.

Socialförvaltningen har därför tillsammans med övriga kommuner i länet samt Region Örebro län arbetat fram en regional kompetensutvecklingsplan för att tillsammans möta de utmaningar som verksamheterna står inför, både när det gäller framtida kompetenser och personalbristen som vi står inför. Förvaltningen har utbildat cirka 30 medarbetare till språkombud inom funktionsstöd och Vård och omsorg.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Vuxenutbildningen har under året genomfört workshops för att kartlägga och genomföra kompetensförsörjningsanalyser som utmynnat i kompetensförsörjningsplaner utifrån varje verksamhet och befattningar. Workshoparna har genomförts för att ta fram en kompetensanalys över nuläge och på 5 års sikt, men även för att ta fram aktiviteter som syftar till att stärka kompetensläget. Arbetet med att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsplan för verksamheter som ingår i Lärarnas samverkansråd kommer fortsätta och följas upp under 2023.

Stadshuskoncernen

Linde energi AB

Det råder fortsatt tillväxt inom samtliga affärsområden och intresset för energitjänster såsom elbilsladdning och egen elproduktion med sol ökar. Etablering av Solvallen i Vässlingby som kombinerar solelproduktion med fortsatt brukande av marken. Nyanslutningsprojekt påbörjat för elförsörjning till växthus- och räkodlingsprojektet i Frövi.

Elproduktionen har trots lägre volym dragit nytta av höga elpriser under året vilket resulterat i ett mycket bra årsresultat. De höga elpriserna har samtidigt haft negativ påverkan på elnät- och värmeverksamheterna. Ökade bränslekostnader för värmeleveranserna bidrar också till negativ resultatavvikelse i värmeverksamheten.

Fastigheter i Lindesberg AB

Bolagen står inför kommande renoverings- och omstruktureringsprojekt där kommunen och systerbolag i koncernen såväl som hyresgäster och övrigt näringsliv är involverade. De två projekten är ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg” samt den f.d. 7-9 skolan Stadsskogsskolan. Processen med att ta fram de kommunala lokalresursbehoven i när- och framtid har inletts och den är nödvändig för att kommunens förvaltningar skall få möjlighet till långsiktig budgetering och prioritering av lokaler. Samtidigt som dessa lokalresursprogram ger bolagets verksamhet en möjlighet till långsiktig planering och därmed ett bättre stöd till kommunens förvaltningar i lokalfrågor.

Planeringen av nya bostäder är viktig för möjligheterna till att bygga en bredare inkomstbas, viket är behövs inför rotprojektdelen i ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”. Likaså gäller det avseende nybyggnation i Frövi, där en näringslivsexpansion kommer att ställa krav på ett utökat bostadsutbud.

Kriget har även förvärrat de senaste årens kraftiga kostnadsökning på byggnadsmaterial. Detta har påverkat det kommunala fastighetsbolagets underhåll till viss del och även förändrat prisbilden på anbud vid större investeringar.

Besök Lindesberg AB

I samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen beviljades bolaget bidrag från Länsstyrelsen för att bedriva projektet ”Vatteninitiativet”. Målgruppen för projektet är individer med utrikesfödd bakgrund, dels elever i grundskolan, dels föräldrar med barn. Syftet med projektet är att öka simkunnigheten och vattenvanan i dessa grupper. Projektet startade under hösten 2022.

Tillväxtförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en gemensam besökswebb för Lindesbergs Kommun, vars syfte är att skapa en enklare väg för besökare och medborgare att hitta turistisk information. Bolaget ingår i arbetet då webbplatserna för de egna verksamheterna i framtiden kommer att ligga i den gemensamma besökswebben.

Senast uppdaterad