Gräva och schakta: Tillstånd

Alla som ska utföra någon form av grävarbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta.

Regler och anvisningar

Alla ingrepp i kommunal mark i våra medlemskommuner kräver ett grävtillstånd, som ska sökas i god tid innan arbetet påbörjas. Ansökan ska göras av den som låter utföra arbetet, oftast ledningsägaren. Tänk även på att den som ska utföra arbeten som på något väsentligt sätt kan påverka naturmiljön har en skyldighet att anmäla detta till rätt myndighet.

För regelverk kring arbetets utförande se Bestämmelser för grävning i kommunägd mark Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora Länk till annan webbplats..

Tillstånden gäller endast kommunalägd mark och gator där kommunen är väghållare.

Säker miljö vid vägarbeten

Vid arbete på kommunala vägar ska SKL:s publikation Handbok Arbete på väg följas.

Samråd

Innan grävning påbörjas ska berörda ledningsägare kontaktas för samråd. Samråd syftar till att ledningsägare ska kunna ge anvisningar över hur arbetet bör utföras så att inga ledningar skadas. Använd webbplatsen ledningskollen.se.

Trafikanordningsplan

För arbete på kommunal mark eller där kommunen är väghållare där trafik kan förekomma krävs en Trafikanordningsplan. För företag eller förvaltning som utför flera grävningar i kommunal gatumark kan det räcka med en generell trafikanordningsplan som gäller vid alla likartade arbeten.

Fordrar arbetet en trafikinskränkning (avstängd gata eller parkering, trafikdirigering eller liknande) krävs alltid en tillfällig trafikföreskrift som måste beviljas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan exempelvis röra sig om att tillfälligt häva parkeringsplatser, nedsättning av hastighet eller införande av stoppförbud.

Ansökan

Ansökan om Grävtillstånd samt Trafikanordningsplan (om sådant krävs sker till Samhällsbyggnadsförvaltningen via externt grävtillståndssystem Länk till annan webbplats.. Komplett ansökan ska finnas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen minst 15 arbetsdagar innan arbetet beräknas att påbörjas. För att minimera handläggningstiden bör ansökan om Trafikanordningsplan skickas in samtidigt som grävtillståndsansökan.

För medvetet utelämnande eller försumlighet att ansöka om grävtillstånd eller inkomma med färdiganmälan för återställning tar Samhällsbyggnadsförvaltningen ut en särskild avgift för merarbetet.

Färdiganmälan

När arbetet är färdigt ska det anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen via externt grävtillståndssystem Länk till annan webbplats.. Detta ska ske senast första dagen efter att grävtillståndet löpt ut.

Sökande ansvarar för underhållet av grävd yta i 30 dagar efter att färdiganmälan inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Efter 30 dagar övertar Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för underhållet fram tills asfaltering är utförd.

Utmärkning av grävd yta ska utföras av entreprenör och grävande verk och ska finnas på plats under de 30 dagar underhållskyldighet råder.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad