Gräva och schakta: Tillstånd

Alla som ska utföra någon form av grävarbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta.

Regler och anvisningar

Alla ingrepp i kommunal mark i våra medlemskommuner kräver ett grävtillstånd, som ska sökas innan arbetet påbörjas. Ansökan ska göras av den som låter utföra arbetet, oftast ledningsägaren. Den som ska utföra arbeten som på något väsentligt sätt kan påverka naturmiljön har en skyldighet att anmäla detta till rätt myndighet.

För regelverk kring arbetets utförande se Schaktanvisningar. Då arbetet är klart ska blanketten Färdiganmälan fyllas i och skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen. Utföraren ansvarar för underhåll av schaktet en månad från det datum som färdiganmälan kommit in till förbundet, därefter tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret.

Säker miljö vid vägarbeten

Vid arbete på kommunala vägar ska SKL:s publikation Handbok Arbete på väg följas.

Samråd

Innan grävning påbörjas ska berörda ledningsägare kontaktas för samråd. Samråd syftar till att ledningsägare ska kunna ge anvisningar över hur arbetet bör utföras så att inga ledningar skadas. Använd gärna webbplatsen ledningskollen.se

Trafikanordningsplan

Vid intrång i Gatumark ska alltid en trafikanordningsplan upprättas. För företag eller förvaltning som utför flera grävningar i kommunal gatumark kan det räcka med en generell trafikanordningsplan som gäller vid alla likartade arbeten.

Fordrar arbetet en trafikinskränkning (avstängd gata eller parkering, trafikdirigering eller liknande) krävs alltid en tillfällig trafikföreskrift som måste beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det kan exempelvis röra sig om att tillfälligt häva parkeringsplatser, nedsättning av hastighet eller införande av stoppförbud.

Grävtillstånd

Fyll i ansökan om grävtillstånd, bifoga trafikanordningsplan (om så krävs) och en kartskiss skala 1:200 där arbetsplatsen är tydligt markerad.

Viktigt att tänka på

För medvetet utelämnande eller försumlighet att ansöka om grävtillstånd eller återställning kan Samhällsbyggnad Bergslagen ta ut en särskild avgift för merarbetet.

Anmälan

Använd blanketten "Ansökan om grävtillstånd". Blanketten ska finnas hos Samhällsbyggnad Bergslagen minst 15 arbetsdagar innan arbetet beräknas att påbörjas.

Färdiganmälan

Använd blanketten "Färdiganmälan - asfaltering, stensättning med mera".

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad