Detaljplan för Torp 17:1

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från kyrka till bostadsändamål för att möjliggöra för bostäder på platsen.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Frövi, söder om järnvägsspåren längs med Centralvägen som löper genom Frövi.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan har vunnit laga kraft den 17 juli 2021.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 16 juni 2021.

Planförslaget var ute på granskning under perioden 13 april 2021 - 27 april 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Om jag har frågor?

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad