Regler och styrande dokument

Här finns regler, riktlinjer, policyer, undersökningar, utvärderingar, kvalitetsredovisningar, planer, program, broschyrer, foldrar, taxor eller avgifter och liknande.

Förklaring av vad dokumentnamnen program, policy, strategi, handlingsplan och riktlinje innebär finns under Olika typer av dokument.

Utbildning och barnomsorg

Omsorg och hjälp

Uppleva och göra

Bygga, bo och miljö

Trafik och resor

Näringsliv och arbete

Olika typer av dokument

Program

Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Policy

Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för
vägledning.

Strategi

Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för prioritering.

Handlingsplan

Beskriver konkreta mål och åtgärder.

Riktlinjer

Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande.

Senast uppdaterad