Bygglov för en carport

Om du ska bygga en carport räknas det som en tillbyggnad eller nybyggnation, och för en sådan behöver du i de flesta fall bygglov.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga en carport behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten kan ditt bygge räknas som attefallsåtgärd, och då behöver du bara göra en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Attefallsåtgärder - åtgärder där du inte behöver bygglov

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla de här delarna är uppfyllda:

Vad är ett områdesbestämmelser och detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Använd länken till kartan som finns längst ner på sidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i en blankett, skriva ut och skicka in med post.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för en carport.

Lämna kontrollplan redan i bygglovsansökan

Vid enklare och mindre byggen som till exempel en carport kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din bygglovsansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång med bygget direkt.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Vad kostar det?

Kostnader för en carport.


Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr


Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr


Beroende på omfattning kan kostnadsexempel ovan skilja sig från kostnader för din ansökan eller anmälan.

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad