Bygglov för ett garage

Om du ska bygga ett garage räknas det som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Därför behöver du i de flesta fall bygglov om du ska bygga ett garage. Men det finns undantag.

Behöver jag bygglov för att bygga ett garage?

I de flesta fall när du ska bygga ett garage behöver du ansöka om bygglov. Beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten kan det i vissa fall räknas som attefallsåtgärd och då räcker det med att göra en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Om fastigheten är ett bostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla de här punkterna är uppfyllda:

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan längst ned på sidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Förberedelser för att ansöka om bygglov för ett garage

Detaljplanerat område

Beroende på vart du ska bygga ett garage så har du olika förutsättningar. Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område.

Länskarta för Örebro län Länk till annan webbplats.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Kontakt för bygglovsfrågor

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta . Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig när jag bygger garage?

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för ett garage. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Vilka handlingar ska jag skicka in för att få bygglov för ett garage?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov för ett garage

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr


Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr


Beroende på omfattning kan kostnadsexempel ovan skilja sig från kostnader för din ansökan eller anmälan.

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

För ett bygglov är handläggningstiden 10 veckor från det datum då din ansökan är komplett. För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor från det datum då din anmälan är komplett.

Om din ansökan eller anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 respektive 4 veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad