Detaljplan för Bågen 1 m.fl. (del av kvarteret Bågen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamheter så att lokaler i bottenvåning ska kunna etableras när förutsättningar finns. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till närliggande bebyggelse och de kulturmiljövärden som finns i närområdet, både gällande material och form/struktur.

Planområdet är beläget i centrala Lindesberg inom 300 meter från Lindesberg centralstation. Området avgränsas av Kristinavägen i öster, Kaplansgatan i norr, Floragatan i söder samt av fastighetsgränserna för Bågen 9 samt Bågen 10 i väster.

Planförslaget strider delvis mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun och upprättas därför med ett utökat förfarande.

Planförslaget bedöms innebära en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och innehåller därför en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Just nu bearbetas planförslaget och nästa steg i planprocessen är att
arbeta fram granskningshandlingar.

  • Samråd pågick mellan 15 april 2024 – 13 maj 2024.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Utredningar

Ytterligare upplysningar

hannes.jonsson@lindesberg.se

0581-83033

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad