Detaljplan för del av Hermanstorp 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i stadsdelen Hermanstorp. Vidare är syftet att bevara delar av parkmarken, samt den nuvarande lekparken, för lek och rekreation.

Planområdet är beläget i bostadsområdet Hermanstorp i Lindesberg. Området avgränsas av omkringliggande bostadstomter, Bondegatan i väst och Talbomsvägen i öst.

Planen upprättas med så kallat standardförfarande enligt PBL i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Kommunen bearbetar planförslaget. Nästa steg i processen är granskning, där planförslaget ställs ut och myndigheter och allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Förslag till detaljplan var utställt på samråd mellan 10 juli 2023- 10 september 2023

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare upplysningar

Jens Vestby, planarkitekt

jens.vestby@lindesberg.se

0581- 830 13

Senast uppdaterad