Landsbygd

Landsbygdsutveckling innebär att man tar en titt på varje bygds unika förutsättningar och därefter tar tillvara på dem och därmed bidrar till bygdens utveckling.

Det handlar helt enkelt om att man investerar i människor och i idéer som har som mål att utveckla landsbygden och miljön. Målet är att till exempel att utveckla lantbruket, göra det enklare att skapa egna företag, skydda miljön och skapa fler jobb.

En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i vår tätortsnära landsbygd.

Under 2017 har olika träffar på landsbygden genomförts för att få kommunens invånare delaktiga och engagerade i olika diskussioner och beslut. Bland annat har kommunen arbetat målmedvetet för att inrätta så kallade servicepunkter. I dagsläget finns servicepunkter i Ramsberg (Kulturcentum) samt i Fellingsbro (Mekonomen).

Här kan du läsa om "Kraftsamling Norr"PDF - tre lokala pensionärsorganisationer bjöd in politiker, tjänstemän och landshövdingen till en heldag med bussresa runt om i bygderna.

Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare.
Servicepunkten ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort. Utgångspunkten är en utökad service på landsbygden och dess ort.

Servicepunkterna är förlagd till en butik alternativt en bensinmack. Hit ska man kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat.

Lokal utvecklingplan

Ett sätt att få fatt på idéer och förslag på olika typer av samverkan är att upprätta en lokal utvecklingsplan.

En lokal utvecklingsplan är en handlingsplan som samlar bygdens gemensamma visioner och mål, samt beskriver vad som ska uppnås, vem som gör vad och när det ska vara klart.

Vanligen är en lokal utvecklingsplan uppdelad i tre delar. Den första delen visar bygdens historia, den andra beskriver nuläget och den tredje lyfter fram tänkbara framtidsmöjligheter.

Planen beskriver ortens demografiska utveckling, offentlig och kommersiell service, möjligheter till boende, föreningsliv och näringsliv. Man kan med fördel använda verktyget Lokal Ekonomisk Analys (LEA) som bygger på av Statistiska centralbyrån insamlad statistik. Allt för att visa på vilka behov som finns, samt möjligheter till utveckling.

Delaktiga är de som bor eller verkar i området. Den lokala utvecklingsplanen beskriver alltså en gemensam uppfattning om hur området bör utvecklas. I planen kan följande punkter finns med:

  • Beredningsgrupp för lokal utveckling
  • Program för Lokal utveckling
  • Servicepunkter
  • Mallar för skapande av projekt
  • Mallar för redovisning av projekt
  • Länkar till möjligheter till finansiering
  • Länkar till information
  • Föreningsinformaiton
  • Företagsinformation

Senast uppdaterad 2018-08-01