Detaljplan för del av Lindesby 1:11 (Fritidsbyn)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.

Planområdet är beläget i den yttre delen av västra Lindesbergs tätort. Området avgränsas av riksväg 50 och fastigheterna Torphyttan 1:2, 1:50 i väst, Fotbollsgatan i norr, fastigheterna Lindesby 4:1, 1:74, 3:5 och Torphyttan 11:1 i öst samt fastigheterna Torphyttan 1:40 och 2:30 i söder.

Planförslaget strider delvis mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun och upprättas därför med ett utökat förfarande.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för del av Lindesby 1:11 (Fritidsbyn) överklagades 2024-03-08 till Mark- och miljödomstolen.

Tidigare i processen har ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 14 december 2020 – 22 januari 2021. Efter samrådet var planförslaget ute granskning mellan 10 juli 2023 - 10 september 2023.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2024-02-26.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande finns att ta del av digitalt nedan.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

Det går inte längre att lämna synpunkter.

Ytterligare upplysningar

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad