Detaljplan för del av Lindesby 1:11 (Fritidsbyn)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.

Planområdet är beläget i den yttre delen av västra Lindesbergs tätort. Området avgränsas av riksväg 50 och fastigheterna Torphyttan 1:2, 1:50 i väst, Fotbollsgatan i norr, fastigheterna Lindesby 4:1, 1:74, 3:5 och Torphyttan 11:1 i öst samt fastigheterna Torphyttan 1:40 och 2:30 i söder.

Planförslaget strider delvis mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun och upprättas därför med ett utökat förfarande.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Rubricerad detaljplan har överlämnats till Bygg- och miljönämnden för beredning, därefter går planen vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning mellan 10 juli 2023 - 10 september 2023. Innan granskningen var planförslaget ute på samråd mellan 14 december 2020 – 22 januari 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande finns att ta del av digitalt nedan. Meddelande om var det finns tillgängligt kommer även skickas till alla som lämnat yttrande under planprocessen men inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Handlingarna finns även fysiskt på:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Prästgatan 6, Lindesberg.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

Det går inte längre att lämna synpunkter.

Ytterligare upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad