Detaljplan för del av Lindesby 1:11 (Fritidsbyn)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.

Planområdet är beläget i den yttre delen av västra Lindesbergs tätort. Söder om Fotbollsgatan.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Vad händer i processen?

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade den 7 juni 2022 att anta rubricerad detaljplan. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen där beslut på dom fattades den 13 januari 2023.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades inte. Mark- och miljödomstolen beslut vann laga kraft den 3 februari 2023. Detaljplanen fick laga kraft den 3 februari 2023.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad